خانه    نقشه سایت    تلفن 021-22894825     تماس با ما info@karafarinenab.ir

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رأی)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


شغل مسئول جمع‌آوری کمک‌های مالی

آشنایی با شغل مسئول جمع‌آوری کمک‌های مالی
شرح وظایف مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری
۲۶۶** مدیر:
– نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به تهیه وتدوین بودجه دانشگاه

– برنامه ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با اولویت های دانشگاه
– همکاری با مدیران و روسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه
– جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف وبررسی برنامه ها واعتبارات مورد پیشنهاد
– تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدف ها وخط مشی کلی دانشگاه
– نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها
– دفاع ازبودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی
– ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدها وتخصیص اعتبارات مصوب در دوره های سه ماهه به واحدهای دانشگاه
– نظارت برتهیه وتنظیم آمارهای لازم درخصوص فعالیت های دانشگاه، کارکنان و نیاز سنجی تعداد نیروهای مورد نیاز به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت دانشگاه
– سازماندهی واحدها و مشاغل دانشگاه بر اساس مجموعه اهداف و برنامه ریزی و تخصیص منابع بر اساس آن اهداف
– ابلاغ شرح وظایف مشاغل و پست های سازمانی واحدهای مختلف دانشگاه
– شرکت فعال در شوراها، کمیته ها واظهار نظر پیرامون مسائل مربوط
– انجام طرح های مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار وتشکیلات سازمانی، ساختار نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی، سیستم ها و روش های مورد عمل در دانشگاه
– انجام مطالعات و بررسی های کارشناسی در زمینه طراحی، تهیه و تدوین طرح طبقه بندی مشاغل سازمان و انجام اقدامات لازم در چارچوب اختیارات تفویضی
– نظارت برمهندسی مجدد ماموریت ها و وظایف به منظورمنطقی نمودن اندازه و تعیین حدود وظایف اجرایی واحدها برای تحقق اهداف دانشگاه از طریق اعمال سیاست واگذاری تصدی های اقتصادی، اجتماعی، خدماتی به بخش غیردولتی وهمچنین بررسی ویافتن راهکارهای مناسب برای انجام وظایف، خدمات وماموریت ها
– تهیه و تدوین برنامه های توسعه کمی و کیفی واحد در راستای اهداف برنامه ریزی شده دانشگاه
– اولویت بندی طرح ها و برنامه های مورد نیاز بخش های مختلف واحد واخذ مجوزهای لازم جهت اجرای آن
– نظارت برتهیه و تدوین گزارش های مختلف سازمانی و تشکیلاتی جهت ارائه به مراجع ذیصلاح
– تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه های مورد نیاز و تشخیص اولویت آنها
– انجام بررسی های لازم به منظور شناسایی امکانات و نیازمندی های موجود درزمینه برنامه های دانشگاه
– همکاری در پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه وپی گیری اخذ مجوز استخدام از مراجع ذیصلاح
– تنظیم برنامه های اجرایی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت واحد بر اساس اهداف برنامه های توسعه کمی و کیفی
– بررسی سیستم ها و روش های انجام کار در سازمان، ثبت گردش کار و نحوه انجام عملیات واحدهای ستادی و اجرایی به منظور بهینه سازی سیستم ها، بهبود روش های انجام کار وفرایندهای سازمانی
– اجرای قوانین و آیین نامه های ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری در چارچوب وظایف
– تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی در قالب اهداف و خط مشی ها و پی گیری آنها تا مرحله تصویب
-تنظیم و مبادله موافقت نامه ها بر اساس برنامه ها،طرح ها، پروژه ها و فصول هزینه
-توزیع ومدیریت منابع واعتبارات دانشگاه برحسب برنامه ها، فعالیت ها ومراکز هزینه وابلاغ تخصیص های دوره ای به واحدها
– پی گیری جهت اخذ اعتبارات از مراجع ذیربط در حد وظایف واختیارات تا مرحله تخصیص
-کنترل ونظارت بر حسن اجرای بودجه از طریق مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات وسنجش میزان پیشرفت
– راهنمائی وارائه طریق مدیران ومسئولان واحدها در زمینه کاربرد بودجه به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت
– اقدام لازم در زمینه بررسی وضعیت کارکنان از نظر نیاز آنان به دوره های مختلف آموزشی، کار آموزی با هماهنگی واحدهای ذیربط وایجاد زمینه مناسب تشکیل کلاس های آموزشی،کارآموزی وسایر دوره ها در دانشگاه
– معرفی کارکنان واجد شرایط جهت طی دوره های توجیهی، کار آموزی و آموزش به واحدهای مربوط
– اجرای خط مشی های تعیین شده از سوی مقامات دانشگاه ونظارت بر حسن انجام آن طبق مقررات
– تدوین بخشنامه ها و مقررات مربوط وتوجیه آن جهت اجرا ورعایت دقیق در واحدهای تابعه
– انجام سایر امور محوله از سوی مقام مجاز
شرح وظایف مدیریت برنامه، بودجه وتحول اداری
۲۶۶** مدیر:
– نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به تهیه وتدوین بودجه دانشگاه
– برنامه ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با اولویت های دانشگاه
– همکاری با مدیران و روسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه
– جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف وبررسی برنامه ها واعتبارات مورد پیشنهاد
– تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدف ها وخط مشی کلی دانشگاه
– نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها
– دفاع ازبودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی
– ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدها وتخصیص اعتبارات مصوب در دوره های سه ماهه به واحدهای دانشگاه
– نظارت برتهیه وتنظیم آمارهای لازم درخصوص فعالیت های دانشگاه، کارکنان و نیاز سنجی تعداد نیروهای مورد نیاز به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت دانشگاه
– سازماندهی واحدها و مشاغل دانشگاه بر اساس مجموعه اهداف و برنامه ریزی و تخصیص منابع بر اساس آن اهداف
– ابلاغ شرح وظایف مشاغل و پست های سازمانی واحدهای مختلف دانشگاه
– شرکت فعال در شوراها، کمیته ها واظهار نظر پیرامون مسائل مربوط
– انجام طرحهای مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار وتشکیلات سازمانی، ساختار نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی، سیستم ها و روش های مورد عمل در دانشگاه
– انجام مطالعات و بررسی های کارشناسی در زمینه طراحی، تهیه و تدوین طرح طبقه بندی مشاغل سازمان و انجام اقدامات لازم در چارچوب اختیارات تفویضی
– نظارت برمهندسی مجدد ماموریت ها و وظایف به منظورمنطقی نمودن اندازه و تعیین حدود وظایف اجرایی واحدها برای تحقق اهداف دانشگاه از طریق اعمال سیاست واگذاری تصدی های اقتصادی، اجتماعی، خدماتی به بخش غیردولتی وهمچنین بررسی ویافتن راهکارهای مناسب برای انجام وظایف، خدمات وماموریت ها
– تهیه و تدوین برنامه های توسعه کمی و کیفی واحد در راستای اهداف برنامه ریزی شده دانشگاه
– اولویت بندی طرح ها و برنامه های مورد نیاز بخش های مختلف واحد واخذ مجوزهای لازم جهت اجرای آن
– نظارت برتهیه و تدوین گزارش های مختلف سازمانی و تشکیلاتی جهت ارائه به مراجع ذیصلاح
– تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه های مورد نیاز و تشخیص اولویت آنها
– انجام بررسی های لازم به منظور شناسایی امکانات و نیازمندی های موجود درزمینه برنامه های دانشگاه
– همکاری در پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه وپی گیری اخذ مجوز استخدام از مراجع ذیصلاح
– تنظیم برنامه های اجرایی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت واحد بر اساس اهداف برنامه های توسعه کمی و کیفی
– بررسی سیستم ها و روش های انجام کار در سازمان، ثبت گردش کار و نحوه انجام عملیات واحدهای ستادی و اجرایی به منظور بهینه سازی سیستم ها، بهبود روش های انجام کار وفرایندهای سازمانی
– اجرای قوانین و آیین نامه های ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری در چارچوب وظایف
– تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی در قالب اهداف و خط مشی ها و پی گیری آنها تا مرحله تصویب
-تنظیم و مبادله موافقت نامه ها بر اساس برنامه ها،طرح ها، پروژه ها و فصول هزینه
-توزیع ومدیریت منابع واعتبارات دانشگاه برحسب برنامه ها، فعالیت ها ومراکز هزینه وابلاغ تخصیص های دوره ای به واحدها
– پی گیری جهت اخذ اعتبارات از مراجع ذیربط در حد وظایف واختیارات تا مرحله تخصیص
-کنترل ونظارت بر حسن اجرای بودجه از طریق مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات وسنجش میزان پیشرفت
– راهنمائی وارائه طریق مدیران ومسئولان واحدها در زمینه کاربرد بودجه به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت
– اقدام لازم در زمینه بررسی وضعیت کارکنان از نظر نیاز آنان به دوره های مختلف آموزشی، کار آموزی با هماهنگی واحدهای ذیربط وایجاد زمینه مناسب تشکیل کلاس های آموزشی،کارآموزی وسایر دوره ها در دانشگاه
– معرفی کارکنان واجد شرایط جهت طی دوره های توجیهی، کار آموزی و آموزش به واحدهای مربوط
– اجرای خط مشی های تعیین شده از سوی مقامات دانشگاه ونظارت بر حسن انجام آن طبق مقررات
– تدوین بخشنامه ها و مقررات مربوط وتوجیه آن جهت اجرا ورعایت دقیق در واحدهای تابعه
– انجام سایر امور محوله از سوی مقام مجاز

منبع: http://iranestekhdam.ir

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 / 1000 محدودیت حروف
متن شما باید کمتر از 1000 حرف باشد
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

ورود کاربران

خبرنامه پیامکی
با ما در ارتباط باشید